Privacyverklaring

ASVZ / Stichting STRAS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons­gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

ASVZ / Stichting STRAS
Postadres: Postbus 121, 3360 AC SLIEDRECHT
Bezoekadres: Touwbaan 1, 3363 WB SLIEDRECHT
Website: www.stras.nl
Mailadres: stras@asvz.nl
KvK-nummer: 24369841

Persoonsgegevens die wij verwerken

ASVZ / Stichting STRAS verwerkt uw persoons­gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoons­gegevens die wij verwerken:

  • Naam school / organisatie
  • E-mailadres school / organisatie
  • Website URL school / organisatie

Bijzondere en/of gevoelige persoons­gegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gerben.lems@stras.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoons­gegevens verwerken

ASVZ / Stichting STRAS verwerkt uw persoons­gegevens voor de volgende doelen:

  • U toegang tot de opdrachten op deze website te verlenen
  • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

ASVZ / Stichting STRAS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ASVZ / Stichting STRAS) tussen zit.

Hoe lang we persoons­gegevens bewaren

ASVZ / Stichting STRAS bewaart uw persoons­gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoons­gegevens:

  • Persoonsgegevens: > 1 jaar > informatie nieuwe trainingen/projecten
  • Personalia: > 1 jaar > informatie nieuwe trainingen/projecten
  • Adres: > 1 jaar > informatie nieuwe trainingen/projecten

Delen van persoons­gegevens met derden

ASVZ / Stichting STRAS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ASVZ / Stichting STRAS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ASVZ / Stichting STRAS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoons­gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens­verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoons­gegevens door ASVZ / Stichting STRAS en heeft u het recht op gegevens­overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoons­gegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens­overdraging van uw persoons­gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoons­gegevens sturen naar gerben.lems@stras.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ASVZ / Stichting STRAS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoons­gegevens beveiligen

ASVZ / Stichting STRAS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via gerben.lems@stras.nl

Copyrights

Zie onze Copyrights pagina voor de diverse organisaties die deze website mogelijk hebben gemaakt.